کیانای عزیزمکیانای عزیزم، تا این لحظه 12 سال و 2 روز سن دارد
هانای گلمهانای گلم، تا این لحظه 6 سال و 6 ماه و 11 روز سن دارد
روز شمار عشق ماروز شمار عشق ما، تا این لحظه 13 سال و 4 ماه و 25 روز سن دارد

کیاناوهانای ما

اری اغاز دوست داشتن است

گرچه پایان راه ناپیداست

من به پایان دگر نیندیشم

که همین دوست داشتن زیباست